Time From To Amount
2012 Innanríkisráðuneyti Kirkjumálasjóður ISK57,359,244.00 details»
2012 Velferðarráðuneyti Kumbaravogur, Stokkseyri ISK73,226,284.00 details»
2012 Innanríkisráðuneyti Sýslumaðurinn í Vík í Mýrdal ISK8,215,389.00 details»
2012 Mennta- og menningarmálaráðuneyti Borgarholtsskóli ISK283,708,076.00 details»
2012 Innanríkisráðuneyti Póst- og fjarskiptastofnunin ISK83,238,673.00 details»
2012 Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneyti Búnaðarsjóður ISK331,743,077.00 details»
2012 Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneyti Fiskistofa ISK222,702,389.00 details»
2012 Innanríkisráðuneyti Siglingastofnun Íslands ISK183,001,648.00 details»
2012 Velferðarráðuneyti Hjúkrunarheimilið Lundur, Hellu ISK64,568,645.00 details»
2012 Velferðarráðuneyti Tryggingasjóður sjálfstætt starfandi einstaklinga ISK1,686,105.00 details»
2012 Mennta- og menningarmálaráðuneyti Flensborgarskóli ISK150,978,068.00 details»
2012 Mennta- og menningarmálaráðuneyti Mennta- og menningarmálaráðuneyti, aðalskrifstofa ISK218,390,032.00 details»
2012 Fjármálaráðuneyti Lífeyrisskuldbindingar, eftirlaun ISK2,230,449,216.00 details»
2012 Velferðarráðuneyti Sjúkrahús, óskipt ISK55,813,778.00 details»
2012 Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneyti Verðlagsstofa skiptaverðs ISK4,095,569.00 details»
2012 Velferðarráðuneyti Framkvæmdasjóður aldraðra ISK116,786,369.00 details»
2012 Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneyti Vesturlandsskógar ISK12,080,262.00 details»
2012 Velferðarráðuneyti Leiguíbúðir ISK0.00 details»
2012 Mennta- og menningarmálaráðuneyti Menntaskólinn á Ísafirði ISK69,002,719.00 details»
2012 Mennta- og menningarmálaráðuneyti Námsgagnastofnun ISK107,126,542.00 details»
1 2 3 .. 87 Next »

Stofnun

28 Ýmis verkefni
27 Ráðstöfunarfé
8 Hæstiréttur
8 Ýmislegt
5 Samkeppniseftirlitið
4 Ábyrgðasjóður launa
4 Aðflutningsgjöld af útflutningi notaðra ökutækja
4 Æskulýðsmál
4 Alþingi
4 Alþjóðastofnanir
4 Ás/Ásbyrgi, Hveragerði
4 Atvinnuleysistryggingasjóður
4 Atvinnuuppbygging og fjölgun vistvænna starfa
4 Bændasamtök Íslands
4 Bætur brotaþola
4 Bætur samkvæmt lögum um félagslega aðstoð
4 Bankasýsla ríkisins
4 Barmahlíð, Reykhólum
4 Barnabætur
4 Barnaverndarstofa
4 Bjargráðasjóður
4 Blindrabókasafn Íslands
4 Borgarholtsskóli
4 Búnaðarsjóður
4 Byggðaáætlun
4 Byggðastofnun
4 Bygging rannsóknastofnana sjávarútvegsins
4 Dagvist og endurhæfingarstöð MS-sjúklinga
4 Dagvistun aldraðra, aðrar
4 Dalbær, Dalvík
4 Dvalarheimili aldraðra Borgarnesi
4 Dvalarheimili aldraðra Stykkishólmi
4 Dvalarrými aldraðra, önnur
4 Efnahags- og viðskiptaráðuneyti, aðalskrifstofa
4 Eftirlaunasjóður aldraðra
4 Einkaleyfastofan
4 Embætti forseta Íslands
4 Endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi
4 Endurvinnslan hf.
4 Fæðingarorlof
4 Fangelsisbyggingar
4 Fangelsismálastofnun ríkisins
4 Fasteignir forsætisráðuneytis
4 Fasteignir framhaldsskóla
4 Fasteignir ríkissjóðs
4 Fasteignir Stjórnarráðsins
4 Félagsmál, ýmis starfsemi
4 Fellaskjól, Grundarfirði
4 Fellsendi, Búðardal
4 Ferðamálastofa
4 Fiskistofa
4 Fiskræktarsjóður
4 Fjármagnstekjuskattur
4 Fjármálaeftirlitið
4 Fjármálaráðuneyti, aðalskrifstofa
4 Fjarskiptasjóður
4 Fjársýsla ríkisins
4 Fjölbrautaskóli Norðurlands vestra
4 Fjölbrautaskóli Snæfellinga
4 Fjölbrautaskóli Suðurlands
4 Fjölbrautaskóli Suðurnesja
4 Fjölbrautaskóli Vesturlands
4 Fjölbrautaskólinn Ármúla
4 Fjölbrautaskólinn í Breiðholti
4 Fjölbrautaskólinn í Garðabæ
4 Fjölmiðlanefnd
4 Flensborgarskóli
4 Flugmálastjórn Íslands
4 Flugvellir og flugleiðsöguþjónusta
4 Flutningssjóður olíuvara
4 Fóðursjóður
4 Foreldrar langveikra eða alvarlega fatlaðra barna
4 Fornleifavernd ríkisins
4 Forsætisráðuneyti, aðalskrifstofa
4 Framhaldsfræðsla
4 Framhaldsskólar, almennt
4 Framhaldsskólar, stofnkostnaður
4 Framhaldsskólinn á Húsavík
4 Framhaldsskólinn á Laugum
4 Framhaldsskólinn í A-Skaftafellssýslu
4 Framhaldsskólinn í Mosfellsbæ
4 Framhaldsskólinn í Vestmannaeyjum
4 Framkvæmdasjóður aldraðra
4 Framkvæmdasjóður ferðamannastaða
4 Framkvæmdasýsla ríkisins
4 Framkvæmdir á Alþingisreit
4 Framleiðnisjóður landbúnaðarins
4 Fríðuhús, Reykjavík
4 Fullorðinsfræðsla fatlaðra
4 Fyrrum varnarsvæði við Keflavíkurflugvöll
4 Garðvangur, Garði
4 Geislavarnir ríkisins
4 Gljúfrasteinn - Hús skáldsins
4 Greiðslur vegna grænmetisframleiðslu
4 Greiðslur vegna mjólkurframleiðslu
4 Greiðslur vegna riðuveiki
4 Greiðslur vegna sauðfjárframleiðslu
4 Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins
4 Grund, Reykjavik
4 Grunnskólar, almennt

Ráðuneyti

442 Velferðarráðuneyti
405 Mennta- og menningarmálaráðuneyti
308 Innanríkisráðuneyti
154 Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneyti
115 Fjármálaráðuneyti
81 Umhverfisráðuneyti
69 Iðnaðarráðuneyti
47 Forsætisráðuneyti
41 Æðsta stjórn ríkisins
38 Utanríkisráðuneyti
33 Efnahags- og viðskiptaráðuneyti
4 Fjármagnskostnaður

Dagsetning

440 31. March 2012
435 31. December 2012
432 30. June 2012
430 30. September 2012

Time range for dataset: 2012-03-31 - 2012-12-31